Regulamin

UMOWA DYSTRYBUCJI SELEKTYWNEJ

zwana dalej „Umową”, zawarta z dniem uzyskania dostępu do platformy sprzedażowej bwnutrition.pl pomiędzy:

spółką pod firmą: BLUE WATER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-383), przy Ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/b6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000179189 , posiadającą numery: REGON: 015583234 , NIP: 5222702432, kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych, zwaną dalej: „Sprzedającym”, reprezentowaną przez Pana Macieja Mazura, prokurenta samoistnego, uprawnionego do jej samodzielnej reprezentacji,

a zarejestrowanym użytkownikiem platformy sprzedażowej bwnutrition.pl

zwanym dalej „Dystrybutorem”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”, o następującej treści:

1. PRZEDMIOT UMOWY.

1.1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży Dystrybutorowi przez Sprzedającego towarów, zwanych dalej „Towarami”, produkowanych przez FITNESS AUTHORITY Sp. z o.o.

1.2. Sprzedający niniejszym zobowiązuje się sprzedawać Dystrybutorowi Towary, a Dystrybutor zobowiązuje się je odbierać i płacić za nie uzgodnioną cenę.

1.3. Dystrybutor na podstawie niniejszej Umowy jest uprawniony do sprzedaży detalicznej Towarów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1.4. Współpraca stron nie obejmuje możliwości hurtowej sprzedaży Towarów przez Dystrybutora, jak również sprzedaży dokonywanej drogą internetową. W tym zakresie obowiązuje Dystrybutora całkowity zakaz takiej sprzedaży. Za naruszenie paragrafu 1.4. obowiązuje kara w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia.

1.5. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Dystrybutor zobowiązuje się dokonywać zakupów produktów  marki  FITNESS AUTHORITY Spółka z o.o. jedynie za pośrednictwem platformy sprzedażowej bwnutrition.pl.  Niniejsze zobowiązanie nie wyłącza możliwości dokonywania zakupów przez Dystrybutora produktów innej marki niż    FITNESS AUTHORITY Spółka z o.o.  

2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

2.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy. Po upływie tego okresu umowa zostaje zawarta na kolejne 12 miesięcy po złożeniu zamówienia na platformie bwnutrition.pl.  

2.2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

3.1. Ewentualne spory wynikające z wykonania Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia w terminie 1 (jeden) miesiąca od dnia wszczęcia negocjacji, Sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby powoda.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce oraz akceptujesz regulamin naszego sklepu.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć